TYÖN VAAROJEN ARVIOINTI

Työnantajan on selvitettävä työn vaarat ja ryhdyttävä toimenpiteisiin 
niiden vähentämiseksi olosuhteita muuttamalla tai suojattava henkilöstöä esim. henkilönsuojaimilla.

Työturvallisuuslaki 1.1.2003

10 §
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä
ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- 
ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle 
ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella:

1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä työssä tai 
työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin;

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet;

3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä;

4) työn kuormitustekijät; ja

5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara.

Jos työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen 
on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntijalla on riittävä 
pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen. Työterveyshuollon 
asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden käytöstä sekä työpaikkaselvityksestä säädetään 
työterveyshuoltolaissa (1383/2001).

Työnantajalla tulee olla hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi. Selvitys ja arviointi on 
tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä selvityksen ja arvioinnin laatimisen kirjallisesta 
tai muusta todennettavissa olevasta muodosta, sisällöstä ja asian käsittelystä työpaikalla huomioon ottaen 
työnantajan toimiala, toiminnan luonne ja niihin liittyvät haitat ja vaarat sekä työpaikan koko.

Linkki: Työterveyslaitoksen aihesivut

Linkki: sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelu

 

RAKENNUSTYÖT

Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta astui voimaan 1.6.2009
Asetus velvoittaa mm. käyttämään suojakypärää kaikilla työmailla 
Linkki: Finlex
Valtioneuvoston asetus 26.3.2009/205

 

TURVATUOTE ARI VAIHEVUORI OY
Särkieniementie 5 C 21  00210 HELSINKI
Puh (09) 676830 Fax (09) 6822315
GSM 0400 318313   
www.turvatuote-av.fi